ઘાના કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
7 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Constitution Day સાર્વજનિક રજા
6 માર્ચ, શનિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
3 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શનિવાર May Day સાર્વજનિક રજા
9 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
13 મે, ગુરૂવાર Id ul Fitr સાર્વજનિક રજા
20 જૂન, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
20 જુલાઈ, મંગળવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
4 ઑગસ્ટ, બુધવાર Founder’s Day સાર્વજનિક રજા
21 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Kwame Nkrumah Memorial Day સાર્વજનિક રજા
3 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Farmer’s Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર