జర్మనీ క్యాలెండరు 2021

27 జనవరి, బుధవారం Remembrance Day for the Victims of National Socialism ఆచారము
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Valentine’s Day ఆచారము
23 మే, ఆదివారం Whit Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
3 జూన్, గురువారం Corpus Christi క్రిస్టియన్ ,సామాన్య స్థానిక సెలవు
9 నవంబర్, మంగళవారం Fall of the Berlin Wall ఆచారము