ஜெர்மனி காலேண்டர் 2021

27 ஜனவரி, புதன் கிழமை Remembrance Day for the Victims of National Socialism அனுசரிப்புகள்
14 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
23 மே, ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
3 ஜூன், வியாழன் கிழமை Corpus Christi கிறித்துவ, பொது உள்ளூர் விடுமுறை
9 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை Fall of the Berlin Wall அனுசரிப்புகள்