જર્મની કલેેન્ડર 2021

27 જાન્યુઆરી, બુધવાર Remembrance Day for the Victims of National Socialism તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
23 મે, રવિવાર Whit Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
3 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi ઇસાઈ, સામાન્ય સ્થાનીય રજા
9 નવેમ્બર, મંગળવાર Fall of the Berlin Wall તહેવાર