ఈజిప్ట్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం January 1 Bank Holiday బ్యాంకు సెలవు
7 జనవరి, గురువారం Coptic Christmas Day జాతీయ సెలవు
25 జనవరి, సోమవారం Revolution Day January 25 జాతీయ సెలవు
25 ఏప్రిల్, ఆదివారం Sinai Liberation Day జాతీయ సెలవు
30 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Coptic Good Friday ఆచారము
1 మే, శనివారం Coptic Holy Saturday ఆచారము
1 మే, శనివారం Labor Day జాతీయ సెలవు
2 మే, ఆదివారం Coptic Easter Sunday జాతీయ సెలవు
3 మే, సోమవారం Spring Festival జాతీయ సెలవు
13 మే, గురువారం Eid el Fitr జాతీయ సెలవు
14 మే, శుక్రవారం Eid el Fitr Holiday జాతీయ సెలవు
15 మే, శనివారం Eid el Fitr Holiday జాతీయ సెలవు
30 జూన్, బుధవారం June 30 Revolution జాతీయ సెలవు
1 జూ, గురువారం July 1 Bank Holiday బ్యాంకు సెలవు
19 జూ, సోమవారం Arafat Day జాతీయ సెలవు
20 జూ, మంగళవారం Eid al-Adha జాతీయ సెలవు
23 జూ, శుక్రవారం Revolution Day July 23 జాతీయ సెలవు
10 ఆగస్టు, మంగళవారం Muharram జాతీయ సెలవు
15 ఆగస్టు, ఆదివారం Flooding of the Nile ఆచారము
11 సెప్టెంబర్, శనివారం Nayrouz ఆచారము
6 అక్టోబర్, బుధవారం Armed Forces Day జాతీయ సెలవు
19 అక్టోబర్, మంగళవారం Prophet Mohamed’s Birthday జాతీయ సెలవు