ഡെൻമാർക്ക് കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
1 ജനുവരി, വെള്ളി Bank Holiday ബാങ്ക് അവധി
14 ഫബ്രുവരി, ഞായർ Valentine’s Day ആചാരം
14 ഫബ്രുവരി, ഞായർ Carnival ആചാരം
28 മാർച്ച്, ഞായർ Palm Sunday ആചാരം
1 ഏപ്രിൽ, വ്യാഴം Maundy Thursday ദേശീയ അവധി ദിനം
2 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday ദേശീയ അവധി ദിനം
4 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ദേശീയ അവധി ദിനം
5 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday ദേശീയ അവധി ദിനം
30 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Great Prayer Day ദേശീയ അവധി ദിനം
1 മെയ്, ശനി Labor Day / May Day സ്വകാര്യമേഖലയിലെ അവധി
5 മെയ്, ബുധന്‍ Liberation Day ആചാരം
13 മെയ്, വ്യാഴം Ascension Day ദേശീയ അവധി ദിനം
23 മെയ്, ഞായർ Whit Sunday ദേശീയ അവധി ദിനം
24 മെയ്, തിങ്കള്‍ Whit Monday ദേശീയ അവധി ദിനം
5 ജൂൺ, ശനി Constitution Day സ്വകാര്യമേഖലയിലെ അവധി
24 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
26 ഡിസംബർ, ഞായർ 2nd Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve ആചാരം