ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Bank Holiday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Carnival ಹಬ್ಬ
28 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Palm Sunday ಹಬ್ಬ
1 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Maundy Thursday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
4 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Great Prayer Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labor Day / May Day ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ರಜೆ
5 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Liberation Day ಹಬ್ಬ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Whit Sunday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Whit Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಜೂನ್, ಶನಿವಾರ Constitution Day ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ 2nd Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ