ડેનમાર્ક કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Bank Holiday બૈંક હોલિડે
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Carnival તહેવાર
28 માર્ચ, રવિવાર Palm Sunday તહેવાર
1 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Maundy Thursday રાાષ્ટ્રીય રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
30 એપ્રિલ, શુક્રવાર Great Prayer Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શનિવાર Labor Day / May Day નિજી ક્ષેત્ર ની રજા
5 મે, બુધવાર Liberation Day તહેવાર
13 મે, ગુરૂવાર Ascension Day રાાષ્ટ્રીય રજા
23 મે, રવિવાર Whit Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
24 મે, સોમવાર Whit Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
5 જૂન, શનિવાર Constitution Day નિજી ક્ષેત્ર ની રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર 2nd Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર