కేప్ వీరిదే క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year పబ్లిక్ సెలవు
13 జనవరి, బుధవారం Democracy Day పబ్లిక్ సెలవు
20 జనవరి, బుధవారం National Heroes’ Day పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శనివారం Labour Day/ May Day పబ్లిక్ సెలవు
9 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
1 జూన్, మంగళవారం Children’s Day పబ్లిక్ సెలవు
20 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
5 జూ, సోమవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
15 ఆగస్టు, ఆదివారం Assumption of Mary పబ్లిక్ సెలవు
1 నవంబర్, సోమవారం All Saints’ Day పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు