கேப் வெர்டே காலேண்டர் 2021

1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year பொது விடுமுறை
13 ஜனவரி, புதன் கிழமை Democracy Day பொது விடுமுறை
20 ஜனவரி, புதன் கிழமை National Heroes’ Day பொது விடுமுறை
1 மே, சனி கிழமை Labour Day/ May Day பொது விடுமுறை
9 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
1 ஜூன், செவ்வாய் கிழமை Children’s Day பொது விடுமுறை
20 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
5 ஜூலை, திங்கள் கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
15 ஆகஸ்ட், ஞாயிற்று கிழமை Assumption of Mary பொது விடுமுறை
1 நவம்பர், திங்கள் கிழமை All Saints’ Day பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை