ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Democracy Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ National Heroes’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labour Day/ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
1 ಜೂನ್, ಮಂಗಳವಾರ Children’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
5 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Assumption of Mary ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ All Saints’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ