கனடா காலேண்டர் 2021

1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, புதன் கிழமை Epiphany அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
2 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Groundhog Day அனுசரிப்புகள்
14 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
15 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Islander Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை
15 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Family Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை
15 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Nova Scotia Heritage Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை
15 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Louis Riel Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை
26 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Yukon Heritage Day உள்ளூர் நடைமுறை விடுமுறை
8 மார்ச், திங்கள் கிழமை Commonwealth Day அனுசரிப்புகள்
17 மார்ச், புதன் கிழமை St. Patrick’s Day அனுசரிப்புகள்
2 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை, கிறிஸ்தவர்
4 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
5 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
6 ஏப்ரல், செவ்வாய் கிழமை National Tartan Day அனுசரிப்புகள்
9 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Vimy Ridge Day அனுசரிப்புகள்
9 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
24 மே, திங்கள் கிழமை Victoria Day தேசிய விடுமுறை
20 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Canada Day தேசிய விடுமுறை
20 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
21 ஜூன், திங்கள் கிழமை National Indigenous Peoples Day அனுசரிப்புகள்
2 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Natal Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை
2 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை British Columbia Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை
2 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Civic/Provincial Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை
2 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை New Brunswick Day பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஓய்வு நாள்
2 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Saskatchewan Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை
6 செப்டம்பர், திங்கள் கிழமை Labour Day தேசிய விடுமுறை
11 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Thanksgiving Day தேசிய விடுமுறை
18 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Healthcare Aide Day அனுசரிப்புகள்
31 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
11 நவம்பர், வியாழன் கிழமை Remembrance Day தேசிய விடுமுறை
11 டிசம்பர், சனி கிழமை Anniversary of the Statute of Westminster அனுசரிப்புகள்
24 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை, கிறிஸ்தவர்
26 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Boxing Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்