కెమరూన్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
11 ఫిబ్రవరి, గురువారం Youth Day పబ్లిక్ సెలవు
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శనివారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
13 మే, గురువారం Ascension Day పబ్లిక్ సెలవు
13 మే, గురువారం Eid al-Fitr పబ్లిక్ సెలవు
20 మే, గురువారం National Day పబ్లిక్ సెలవు
20 జూ, మంగళవారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
15 ఆగస్టు, ఆదివారం Assumption of Mary పబ్లిక్ సెలవు
1 అక్టోబర్, శుక్రవారం Independence of Southern British Cameroons from UK ఆచారము
19 అక్టోబర్, మంగళవారం The Prophet’s Birthday ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు