கேமெரூன் காலேண்டர் 2021

1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
11 பிப்ரவரி, வியாழன் கிழமை Youth Day பொது விடுமுறை
2 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
4 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday பொது விடுமுறை
1 மே, சனி கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
13 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day பொது விடுமுறை
13 மே, வியாழன் கிழமை Eid al-Fitr பொது விடுமுறை
20 மே, வியாழன் கிழமை National Day பொது விடுமுறை
20 ஜூலை, செவ்வாய் கிழமை Eid al-Adha பொது விடுமுறை
15 ஆகஸ்ட், ஞாயிற்று கிழமை Assumption of Mary பொது விடுமுறை
1 அக்டோபர், வெள்ளி கிழமை Independence of Southern British Cameroons from UK அனுசரிப்புகள்
19 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை The Prophet’s Birthday அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை