કેમરૂન કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
11 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Youth Day સાર્વજનિક રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શનિવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
13 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
13 મે, ગુરૂવાર Eid al-Fitr સાર્વજનિક રજા
20 મે, ગુરૂવાર National Day સાર્વજનિક રજા
20 જુલાઈ, મંગળવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, રવિવાર Assumption of Mary સાર્વજનિક રજા
1 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Independence of Southern British Cameroons from UK તહેવાર
19 ઑક્ટોબર, મંગળવાર The Prophet’s Birthday તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા