బెల్జియం క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, బుధవారం Epiphany ఆచారము
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Valentine’s Day ఆచారము
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday బ్యాంకు సెలవు
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday జాతీయ సెలవు
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
1 మే, శనివారం Labor Day / May Day జాతీయ సెలవు
8 మే, శనివారం Iris Day స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
13 మే, గురువారం Ascension Day జాతీయ సెలవు
23 మే, ఆదివారం Whit Sunday జాతీయ సెలవు
24 మే, సోమవారం Whit Monday జాతీయ సెలవు
11 జూ, ఆదివారం Day of the Flemish Community స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
21 జూ, బుధవారం Belgian National Day జాతీయ సెలవు
15 ఆగస్టు, ఆదివారం Assumption of Mary జాతీయ సెలవు
26 సెప్టెంబర్, ఆదివారం Walloon Region Day స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
27 సెప్టెంబర్, సోమవారం Day of the French Community స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
31 అక్టోబర్, ఆదివారం Halloween ఆచారము
1 నవంబర్, సోమవారం All Saints’ Day జాతీయ సెలవు
11 నవంబర్, గురువారం Armistice Day జాతీయ సెలవు
15 నవంబర్, సోమవారం German-speaking Community Day స్థానిక గవెర్నమ్నెట్ సెలవు
6 డిసెంబర్, సోమవారం St. Nicholas Day ఆచారము
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day బ్యాంకు సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము