బార్బొడాస్ క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
21 జనవరి, గురువారం Errol Barrow Day పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Valentine’s Day ఆచారము
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
28 ఏప్రిల్, బుధవారం National Heroes Day పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శనివారం Labor Day / May Day పబ్లిక్ సెలవు
9 మే, ఆదివారం Mothers’ Day ఆచారము
23 మే, ఆదివారం Whit Sunday ఆచారము
24 మే, సోమవారం Whit Monday పబ్లిక్ సెలవు
20 జూన్, ఆదివారం Fathers’ Day ఆచారము
1 ఆగస్టు, ఆదివారం Emancipation Day పబ్లిక్ సెలవు
2 ఆగస్టు, సోమవారం Kadooment Day పబ్లిక్ సెలవు
31 అక్టోబర్, ఆదివారం Halloween ఆచారము
30 నవంబర్, మంగళవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం Old Year’s Night/ New Year’s Eve ఆచారము