ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Martyr’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Women’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಮಾರ್ಚ್, ಶನಿವಾರ Nowruz/Spring Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Victory Day over Fascism ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Republic Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಜೂನ್, ಮಂಗಳವಾರ Day of National Salvation of the Azerbaijani People ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಜೂನ್, ಶನಿವಾರ Azerbaijan Armed Forces Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ National Independence Day ಹಬ್ಬ
9 ನವೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ State Flag Day of Azerbaijan ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
12 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Constitution Day ಹಬ್ಬ
17 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ National Revival Day ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ World Azerbaijanis Solidarity Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ