അറുബ കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ Betico Croe’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം
15 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Carnival Monday പൊതുഅവധിദിനം
18 മാർച്ച്, വ്യാഴം National Anthem and Flag Day പൊതുഅവധിദിനം
2 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
5 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
27 ഏപ്രിൽ, ചൊവ്വ King’s Day പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, ശനി Labor Day പൊതുഅവധിദിനം
13 മെയ്, വ്യാഴം Ascension Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ഞായർ Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം