ആന്റിഗ്വയും ബാർബുഡയും കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
2 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
5 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
3 മെയ്, തിങ്കള്‍ Labour Day പൊതുഅവധിദിനം
24 മെയ്, തിങ്കള്‍ Whit Monday പൊതുഅവധിദിനം
2 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Carnival Holiday പൊതുഅവധിദിനം
3 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ Carnival Holiday പൊതുഅവധിദിനം
1 നവംബർ, തിങ്കള്‍ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
1 നവംബർ, തിങ്കള്‍ Independence Day observed പൊതുഅവധിദിനം
9 ഡിസംബർ, വ്യാഴം National Heroes Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ഞായർ Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം