અંતિગુઆ અને બાર્બૂડા કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
3 મે, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
24 મે, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
2 ઑગસ્ટ, સોમવાર Carnival Holiday સાર્વજનિક રજા
3 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Carnival Holiday સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, સોમવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, સોમવાર Independence Day observed સાર્વજનિક રજા
9 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા