அங்கியுலா காலேண்டர் 2021

1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
2 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை James Ronald Webster Day பொது விடுமுறை
2 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
5 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
1 மே, சனி கிழமை Labor Day/May Day பொது விடுமுறை
24 மே, திங்கள் கிழமை Whit Monday பொது விடுமுறை
30 மே, ஞாயிற்று கிழமை Anguilla Day பொது விடுமுறை
14 ஜூன், திங்கள் கிழமை Sovereign’s Birthday பொது விடுமுறை
2 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை August Monday பொது விடுமுறை
5 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை August Thursday பொது விடுமுறை
6 ஆகஸ்ட், வெள்ளி கிழமை Constitution Day பொது விடுமுறை
19 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை National Heroes and Heroines Day பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Boxing Day பொது விடுமுறை
28 டிசம்பர், செவ்வாய் கிழமை Day off for Boxing Day பொது விடுமுறை