ಅಂಗುಯಿಲಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ James Ronald Webster Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labor Day/May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Whit Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
30 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Anguilla Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ Sovereign’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ August Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
5 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ August Thursday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
6 ಆಗಸ್ಟ್, ಶುಕ್ರವಾರ Constitution Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ National Heroes and Heroines Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Day off for Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ