એંગુઇલા કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
2 માર્ચ, મંગળવાર James Ronald Webster Day સાર્વજનિક રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શનિવાર Labor Day/May Day સાર્વજનિક રજા
24 મે, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
30 મે, રવિવાર Anguilla Day સાર્વજનિક રજા
14 જૂન, સોમવાર Sovereign’s Birthday સાર્વજનિક રજા
2 ઑગસ્ટ, સોમવાર August Monday સાર્વજનિક રજા
5 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર August Thursday સાર્વજનિક રજા
6 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Constitution Day સાર્વજનિક રજા
19 ડિસેમ્બર, રવિવાર National Heroes and Heroines Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
28 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Day off for Boxing Day સાર્વજનિક રજા