అల్జీరియా క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year పబ్లిక్ సెలవు
12 జనవరి, మంగళవారం Berber New Year పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శనివారం May Day పబ్లిక్ సెలవు
13 మే, గురువారం Eid al-Fitr పబ్లిక్ సెలవు
14 మే, శుక్రవారం Eid al-Fitr Holiday పబ్లిక్ సెలవు
5 జూ, సోమవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
20 జూ, మంగళవారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
21 జూ, బుధవారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
10 ఆగస్టు, మంగళవారం Muharram పబ్లిక్ సెలవు
19 ఆగస్టు, గురువారం Day of Achura పబ్లిక్ సెలవు
19 అక్టోబర్, మంగళవారం The Prophet’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
1 నవంబర్, సోమవారం Anniversary of the Revolution పబ్లిక్ సెలవు