അൾജീരിയ കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year പൊതുഅവധിദിനം
12 ജനുവരി, ചൊവ്വ Berber New Year പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, ശനി May Day പൊതുഅവധിദിനം
13 മെയ്, വ്യാഴം Eid al-Fitr പൊതുഅവധിദിനം
14 മെയ്, വെള്ളി Eid al-Fitr Holiday പൊതുഅവധിദിനം
5 ജൂലയി, തിങ്കള്‍ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
20 ജൂലയി, ചൊവ്വ Eid al-Adha പൊതുഅവധിദിനം
21 ജൂലയി, ബുധന്‍ Eid al-Adha പൊതുഅവധിദിനം
10 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ Muharram പൊതുഅവധിദിനം
19 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം Day of Achura പൊതുഅവധിദിനം
19 ഒക്റ്റോബർ, ചൊവ്വ The Prophet’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം
1 നവംബർ, തിങ്കള്‍ Anniversary of the Revolution പൊതുഅവധിദിനം