అల్బేనియా క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
2 జనవరి, శనివారం New Year’s Day / Day 2 జాతీయ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Valentine’s Day ఆచారము
8 మార్చి, సోమవారం Mother’s Day ఆచారము
14 మార్చి, ఆదివారం Summer Day జాతీయ సెలవు
22 మార్చి, సోమవారం Nevruz Day జాతీయ సెలవు
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday ఆచారము
3 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారము
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday జాతీయ సెలవు
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday ఆచారము
30 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
1 మే, శనివారం Easter Saturday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
1 మే, శనివారం International Worker’s Day జాతీయ సెలవు
2 మే, ఆదివారం Easter Sunday/Orthodox జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
3 మే, సోమవారం Easter Monday/Orthodox ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
13 మే, గురువారం Eid al-Fitr జాతీయ సెలవు
20 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
20 జూ, మంగళవారం Feast of the Sacrifice జాతీయ సెలవు
5 సెప్టెంబర్, ఆదివారం Mother Teresa Beatification Day జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, ఆదివారం Halloween ఆచారము
28 నవంబర్, ఆదివారం Flag and Independence Day జాతీయ సెలవు
29 నవంబర్, సోమవారం Liberation Day జాతీయ సెలవు
8 డిసెంబర్, బుధవారం National Youth Day జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము