ஆப்கானிஸ்தான் காலேண்டர் 2021

13 ஏப்ரல், செவ்வாய் கிழமை Ramadan starts பொது விடுமுறை
28 ஏப்ரல், புதன் கிழமை Afghan Victory Day பொது விடுமுறை
13 மே, வியாழன் கிழமை Eid al-Fitr பொது விடுமுறை
14 மே, வெள்ளி கிழமை Eid al-Fitr Holiday பொது விடுமுறை
15 மே, சனி கிழமை Eid al-Fitr Holiday பொது விடுமுறை
19 ஜூலை, திங்கள் கிழமை Day of Arafat பொது விடுமுறை
20 ஜூலை, செவ்வாய் கிழமை Eid al-Qurban பொது விடுமுறை
21 ஜூலை, புதன் கிழமை Eid al-Qurban Holiday பொது விடுமுறை
22 ஜூலை, வியாழன் கிழமை Eid al-Qurban Holiday பொது விடுமுறை
19 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
19 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை Ashura பொது விடுமுறை
9 செப்டம்பர், வியாழன் கிழமை Martyrs and Ahmad Shah Masoud Day பொது விடுமுறை
19 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை The Prophet’s Birthday பொது விடுமுறை