થાઇલેન્ડ કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 જાન્યુઆરી, શનિવાર National Children’s Day તહેવાર
16 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Teacher’s Day તહેવાર
25 જાન્યુઆરી, શનિવાર Chinese Lunar New Year’s Day તહેવાર
26 જાન્યુઆરી, રવિવાર Second day of Chinese Lunar New Year તહેવાર
27 જાન્યુઆરી, સોમવાર Third day of Chinese Lunar New Year તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
6 એપ્રિલ, સોમવાર Chakri Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 એપ્રિલ, સોમવાર Songkran રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શુક્રવાર Labor Day બૈંક હોલિડે
4 મે, સોમવાર Coronation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
3 જૂન, બુધવાર Queen Suthida’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
28 જુલાઈ, મંગળવાર King Vajiralongkorn’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
12 ઑગસ્ટ, બુધવાર The Queen’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
13 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Anniversary of the Death of King Bhumibol રાાષ્ટ્રીય રજા
23 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Chulalongkorn Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Halloween તહેવાર
5 ડિસેમ્બર, શનિવાર King Bhumibol’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
10 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Constitution Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve રાાષ્ટ્રીય રજા