దక్షిణ ఆఫ్రికా క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
21 మార్చి, శనివారం Human Rights Day స్థానిక సెలవు
22 మార్చి, ఆదివారం Isra and Mi’raj ముస్లిం
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
11 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారము
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Family Day పబ్లిక్ సెలవు
27 ఏప్రిల్, సోమవారం Freedom Day పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం Worker’s Day పబ్లిక్ సెలవు
10 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
19 మే, మంగళవారం Laylatul Qadr / Night of Power ముస్లిం
21 మే, గురువారం Ascension Day ఆచారము
25 మే, సోమవారం Eid ul Fitr ముస్లిం
31 మే, ఆదివారం Pentecost ఆచారము
16 జూన్, మంగళవారం Youth Day పబ్లిక్ సెలవు
21 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
18 జూ, శనివారం Nelson Mandela Day ఆచారము
31 జూ, శుక్రవారం Eid ul Adha ముస్లిం
9 ఆగస్టు, ఆదివారం National Women’s Day పబ్లిక్ సెలవు
20 ఆగస్టు, గురువారం Muharram/Islamic New Year ముస్లిం
24 సెప్టెంబర్, గురువారం Heritage Day పబ్లిక్ సెలవు
29 అక్టోబర్, గురువారం Milad un Nabi / Mawlid ముస్లిం
1 నవంబర్, ఆదివారం All Saint’s Day ఆచారము
16 డిసెంబర్, బుధవారం Day of Reconciliation పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, శనివారం Day of Goodwill పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము