സിംഗപ്പൂർ കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
25 ജനുവരി, ശനി Chinese Lunar New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
8 ഫബ്രുവരി, ശനി Thaipusam ആചാരം
14 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Valentine’s Day ആചാരം
15 ഫബ്രുവരി, ശനി Total Defense Day ആചാരം
8 മാർച്ച്, ഞായർ International Women’s Day ആചാരം
1 ഏപ്രിൽ, ബുധന്‍ April Fool’s Day ആചാരം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday ദേശീയ അവധി ദിനം
11 ഏപ്രിൽ, ശനി Easter Saturday ആചാരം
12 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ആചാരം
1 മെയ്, വെള്ളി Labour Day ദേശീയ അവധി ദിനം
7 മെയ്, വ്യാഴം Vesak Day ദേശീയ അവധി ദിനം
10 മെയ്, ഞായർ Mothers’ Day ആചാരം
18 മെയ്, തിങ്കള്‍ International Museum Day ആചാരം
24 മെയ്, ഞായർ Hari Raya Puasa ദേശീയ അവധി ദിനം
21 ജൂൺ, ഞായർ Fathers’ Day ആചാരം
1 ജൂലയി, ബുധന്‍ Singapore Armed Forces Day ആചാരം
21 ജൂലയി, ചൊവ്വ Racial Harmony Day ആചാരം
31 ജൂലയി, വെള്ളി Hari Raya Haji ദേശീയ അവധി ദിനം
9 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ National Day ദേശീയ അവധി ദിനം
2 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി Children’s Day ആചാരം
24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം New Year’s Eve ആചാരം