రష్యా క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
2 జనవరి, గురువారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
3 జనవరి, శుక్రవారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, సోమవారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
7 జనవరి, మంగళవారం Orthodox Christmas Day జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
8 జనవరి, బుధవారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
14 జనవరి, మంగళవారం Old New Year ఆచారము
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
23 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Defender of the Fatherland Day జాతీయ సెలవు
27 ఫిబ్రవరి, గురువారం Special Operations Forces Day ఆచారము
8 మార్చి, ఆదివారం International Women’s Day జాతీయ సెలవు
22 మార్చి, ఆదివారం Isra and Mi’raj ముస్లిం
24 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Ramadan starts ముస్లిం
1 మే, శుక్రవారం Spring and Labor Day జాతీయ సెలవు
9 మే, శనివారం Victory Day జాతీయ సెలవు
19 మే, మంగళవారం Lailat al-Qadr ముస్లిం
24 మే, ఆదివారం Eid al-Fitr ముస్లిం
12 జూన్, శుక్రవారం Russia Day జాతీయ సెలవు
31 జూ, శుక్రవారం Eid al-Adha ముస్లిం
20 ఆగస్టు, గురువారం Muharram ముస్లిం
1 సెప్టెంబర్, మంగళవారం Day of Knowledge ఆచారము
29 అక్టోబర్, గురువారం The Prophet’s Birthday ముస్లిం
4 నవంబర్, బుధవారం Unity Day జాతీయ సెలవు