റഷ്യ കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
2 ജനുവരി, വ്യാഴം New Year Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
3 ജനുവരി, വെള്ളി New Year Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
6 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ New Year Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
7 ജനുവരി, ചൊവ്വ Orthodox Christmas Day ദേശീയ അവധി, യാഥാസ്ഥിതിക
8 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
14 ജനുവരി, ചൊവ്വ Old New Year ആചാരം
14 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Valentine’s Day ആചാരം
23 ഫബ്രുവരി, ഞായർ Defender of the Fatherland Day ദേശീയ അവധി ദിനം
27 ഫബ്രുവരി, വ്യാഴം Special Operations Forces Day ആചാരം
8 മാർച്ച്, ഞായർ International Women’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
22 മാർച്ച്, ഞായർ Isra and Mi’raj മുസ്ലിം
24 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Ramadan starts മുസ്ലിം
1 മെയ്, വെള്ളി Spring and Labor Day ദേശീയ അവധി ദിനം
9 മെയ്, ശനി Victory Day ദേശീയ അവധി ദിനം
19 മെയ്, ചൊവ്വ Lailat al-Qadr മുസ്ലിം
24 മെയ്, ഞായർ Eid al-Fitr മുസ്ലിം
12 ജൂൺ, വെള്ളി Russia Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ജൂലയി, വെള്ളി Eid al-Adha മുസ്ലിം
20 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം Muharram മുസ്ലിം
1 സെപ്റ്റംബർ, ചൊവ്വ Day of Knowledge ആചാരം
29 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം The Prophet’s Birthday മുസ്ലിം
4 നവംബർ, ബുധന്‍ Unity Day ദേശീയ അവധി ദിനം