बारबाडोस कॅलेंडर 2020

1 जानेवारी, बुधवार New Year’s Day सार्वजनिक सुट्टी
21 जानेवारी, मंगळवार Errol Barrow Day सार्वजनिक सुट्टी
14 फेब्रुवारी, शुक्रवार Valentine’s Day पर्व
10 एप्रिल, शुक्रवार Good Friday सार्वजनिक सुट्टी
12 एप्रिल, रविवार Easter Sunday पर्व
13 एप्रिल, सोमवार Easter Monday सार्वजनिक सुट्टी
28 एप्रिल, मंगळवार National Heroes Day सार्वजनिक सुट्टी
1 मे, शुक्रवार Labor Day / May Day सार्वजनिक सुट्टी
10 मे, रविवार Mothers’ Day पर्व
31 मे, रविवार Whit Sunday पर्व
1 जून, सोमवार Whit Monday सार्वजनिक सुट्टी
21 जून, रविवार Fathers’ Day पर्व
1 ऑगस्ट, शनिवार Emancipation Day सार्वजनिक सुट्टी
3 ऑगस्ट, सोमवार Kadooment Day सार्वजनिक सुट्टी
31 ऑक्टोबर, शनिवार Halloween पर्व
30 नोव्हेंबर, सोमवार Independence Day सार्वजनिक सुट्टी
24 डिसेंबर, गुरूवार Christmas Eve पर्व
25 डिसेंबर, शुक्रवार Christmas Day सार्वजनिक सुट्टी
26 डिसेंबर, शनिवार Boxing Day सार्वजनिक सुट्टी
31 डिसेंबर, गुरूवार Old Year’s Night/ New Year’s Eve पर्व