ബാർബഡോസ് കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
21 ജനുവരി, ചൊവ്വ Errol Barrow Day പൊതുഅവധിദിനം
14 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Valentine’s Day ആചാരം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
12 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ആചാരം
13 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
28 ഏപ്രിൽ, ചൊവ്വ National Heroes Day പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, വെള്ളി Labor Day / May Day പൊതുഅവധിദിനം
10 മെയ്, ഞായർ Mothers’ Day ആചാരം
31 മെയ്, ഞായർ Whit Sunday ആചാരം
1 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Whit Monday പൊതുഅവധിദിനം
21 ജൂൺ, ഞായർ Fathers’ Day ആചാരം
1 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി Emancipation Day പൊതുഅവധിദിനം
3 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Kadooment Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Halloween ആചാരം
30 നവംബർ, തിങ്കള്‍ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ശനി Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Old Year’s Night/ New Year’s Eve ആചാരം