સપ્ટેમ્બર 2023 કલેેન્ડર - ભારત

19 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર ગણેશ ચતુર્થી/ વિનાયક ચતુર્થી પ્રતિબંધિત રજા
28 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર મિલાદ-ઉન-નબી / ઈદ-એ-મિલાદ ગેઝેટેડ રજા