జూన్ 2023 క్యాలెండరు - భారతదేశము

29 జూన్, గురువారం ఈద్ ఉల్-అధా/బక్రీద్ గెజిటెడ్ సెలవు