ಜೂನ್ 2023 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಭಾರತ

29 ಜೂನ್, ಗುರುವಾರ ಈದ್ ಉಲ್-ಅಧಾ/ಬಕ್ರೀದ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ರಜೆ