ജൂൺ 2023 കലണ്ടർ - ഓസ്‌ട്രേലിയ

5 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Western Australia Day പൊതു സംസ്ഥാന അവധി
12 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Queen’s Birthday സംസ്ഥാന അവധി ദിനം , പൊതു സംസ്ഥാന അവധി ദിനം