ઑગસ્ટ 2022 કલેેન્ડર - પાકિસ્તાન

7 ઑગસ્ટ, રવિવાર Ashura સાર્વજનિક રજા
11 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Raksha Bandhan હિંદૂ રજા
14 ઑગસ્ટ, રવિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
18 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Janmashtami વૈક્લપિક રજા
30 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Ganesh Chaturthi હિંદૂ રજા