ఆగస్టు 2022 క్యాలెండరు - భారతదేశము

9 ఆగస్టు, మంగళవారం ముహర్రం/ఆషురా గెజిటెడ్ సెలవు
11 ఆగస్టు, గురువారం రక్షా బంధన్ పరిమితం చేయబడిన సెలవు
15 ఆగస్టు, సోమవారం స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం గెజిటెడ్ సెలవు
16 ఆగస్టు, మంగళవారం పార్సీ నూతన సంవత్సరం పరిమితం చేయబడిన సెలవు
18 ఆగస్టు, గురువారం జన్మాష్టమి (స్మార్త) పరిమితం చేయబడిన సెలవు
31 ఆగస్టు, బుధవారం గణేష్ చతుర్థి/వినాయక చతుర్థి పరిమితం చేయబడిన సెలవు