ஆகஸ்ட் 2022 காலேண்டர் - இந்தியா

9 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை முஹரம்/ஆஷுரா அரசு விடுமுறை
11 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை ரக்ஷா பந்தன் தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
15 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை சுதந்திர தினம் அரசு விடுமுறை
16 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை பார்சி புத்தாண்டு தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
18 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை ஜனமாஸ்டமி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
31 ஆகஸ்ட், புதன் கிழமை விநாயக சதுர்த்தி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை