ഓഗസ്റ്റ് 2022 കലണ്ടർ - ഇന്ത്യ

9 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ മുഹറം/അഷുറ ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
11 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം രക്ഷ ബന്ധൻ നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
15 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഗസറ്റഡ് അവധിദിനം
16 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ പാഴ്സി പുതുവർഷം നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
18 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം ജന്മാഷ്ടമി (സ്മാർത്ത) നിയന്ത്രിത അവധിദിനം
31 ഓഗസ്റ്റ്, ബുധന്‍ ഗണേശ ചതുർഥി/വിനായക ചതുർഥി നിയന്ത്രിത അവധിദിനം