ઑગસ્ટ 2022 કલેેન્ડર - ભારત

9 ઑગસ્ટ, મંગળવાર મોહર્રમ/આશુરા ગેઝેટેડ રજા
11 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર રક્ષાબંધન પ્રતિબંધિત રજા
15 ઑગસ્ટ, સોમવાર સ્વતંત્રતા દિવસ ગેઝેટેડ રજા
16 ઑગસ્ટ, મંગળવાર પારસી નવું વર્ષ પ્રતિબંધિત રજા
18 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર જન્માષ્ટમી (સ્માર્ત) પ્રતિબંધિત રજા
31 ઑગસ્ટ, બુધવાર ગણેશ ચતુર્થી/ વિનાયક ચતુર્થી પ્રતિબંધિત રજા