ઑગસ્ટ 2022 કલેેન્ડર - હોંગકોંગ

12 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Hungry Ghost Festival તહેવાર