மே 2022 காலேண்டர் - கனடா

8 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
23 மே, திங்கள் கிழமை Victoria Day தேசிய விடுமுறை