ఆగస్టు 2022 క్యాలెండరు - బహరేన్

8 ఆగస్టు, సోమవారం Ashoora జాతీయ సెలవు