ഒക്റ്റോബർ 2022 കലണ്ടർ - അർമേനിയ

8 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Translator’s Day ആചാരം
31 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ Halloween ആചാരം