డిసెంబర్ 2022 క్యాలెండరు - అంగుళియా

19 డిసెంబర్, సోమవారం National Heroes and Heroines Day పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
27 డిసెంబర్, మంగళవారం Day off for Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు