டிசம்பர் 2022 காலேண்டர் - அமெரிக்கா சமோவா

25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை